Financieleondersteuning door gemeente Boxtel

  • Wanneer heeft u recht op algemene bijstand?

Heb je niet genoeg geld om van te leven? Dan kan een bijstandsuitkering jou tijdelijk helpen. Met een bijstandsuitkering kun je noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken.U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Recht op bijstand is er als u niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijkehuishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm. (zie www.rijksoverheid)


  • Bijzondere bijstand: extra ondersteuning

Iedere gemeente ondersteunt huishoudens, afhankelijk van het inkomen. Zo kunnen deze huishoudens alle echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. U kunt de ondersteuning berekenen op www.berekenuwrecht.


  • Individuele bijzondere bijstand

Krijgt u te maken met onverwacht hoge kosten? En kunt u deze niet betalen van uw uitkering of loon? Dan kunt u een beroep doen op “Individuelebijzondere bijstand”. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden. Of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Wilt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand, dan moet u de kosten echt hebben gemaakt of nog gaan maken. Sommige gemeenten geven geen vergoeding als de kosten al gemaakt zijn, dus het is verstandig na te vragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt.


  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebje een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen? En kun je deze gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Je kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Op het aanslagbiljet staat een datum. Vraag de kwijtschelding binnen 6 weken na deze datum aan.


Of je kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van vermogen, inkomen,uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

Het inkomen moet bijvoorbeeld op bijstandsniveau zijn. Ook krijg je geen kwijtschelding als je vermogen hebt zoals spaargeld of een auto.

Dien je een kwijtscheldingsverzoek in? Dan ben je nog steeds verplicht om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen. Deze verplichting tot betalingen stelt de gemeente niet uit. Als er al betaald is, betaalt de gemeente de belasting terug als die onterecht is betaald. Informatie nodig? Bel ‘belastingen Boxtel’ 0411655900


De Gemeente Boxtel heeft met de zorgverzekeraars VGZ een contract afgesloten voor een collectieve ziektekostenverzekering. De collectieve zorgverzekering is goedkoper, omdat de gemeente een groepmensen tegelijk verzekert. Inwoners betalen daardoor minder premie voor de basisverzekering en voor de aanvullende verzekering. Of je mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering hangt af van het inkomen.

Meer informatie: Op GezondVerzekerd leesje hoe het werkt. Heb je vragen over de collectievezorgverzekering? Neem contact op met Loket WegWijs.


  • Voedselbank

Als u elke maand te weinig geld overhoudt om voldoende en gezond voedsel te kopen, heeft u wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van de voedselbank; zie www.voedselbank.nl.


  • Mantelzorg

Zorgen voor je naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Deze mensen doen dit uit liefde voor elkaar.
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners horen hierbij. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de ‘gebruikelijke hulp’. 

Het steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern in Boxtel kan u steun geven, in de vorm van advies, door te luisteren of door het samen zoeken van oplossingen. Bovendien kunt u verzoeken om huishoudelijke hulp tegen een lage prijs.
Nadere informatie over b.v. vergoedingen, zoals reiskosten, parkeren, zorgkosten en belasting, respijtzorg kunt u vinden ophttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-mantelzorger.

U kunt ook contact opnemen met Veerle Slosse, T 0411655899.


Deel deze pagina